بانک ها پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی را سرعت دهند