واکنش سخنگوی نُجَباء خطاب به اظهارات حیدرالعبادی درخصوص تحریم های آمریکا علیه ایران