هیچ فشار و اجباری پیرامون انتصابات وجود ندارد/ خبرهای خوبی در راه است