اتلاف ۶/۷ درصدی تولید ناخالص ملی در تصادفات رانندگی