ظریف: عمان و سوئیس‌ پیام‌هایی برای میانجی‌گری داده‌اند