تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای بندر رجایی