آغاز فصل جدید در «لنده» با دستور کار ویژه بنیاد علوی