تامین ۲.۲ میلیون تن نهاده‌های دامی با ارز ارزان‌قیمت