اشراف اطلاعاتی وزارت اطلاعات برای مقابله با چالش‌ها