تحقیق و تفحص جای سوال نماینده تهران از وزیر را گرفت