وزیر راه: ورود پنج میلیون یورو قطعه هواپیما به کشور