چوب حراج دولت به زمین های کشت‌وصنعت مغان/ متری ۲۸۰۰ تومان!