چوپانی که اینبار واقعا سکه‌های ۱۲۰۰ ساله پیدا کرد!