سردار غیب پرور: در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم