توضیحات افشانی درباره کناره‌گیری از شهرداری به علت بازنشستگی