بزرگترین خریدار چینی نفت آمریکا واردات خود را متوقف کرد