فرماندار ری: تنها تعداد معدودی کپر خالی از سکنه تخریب شده است