انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد به واحدهای استان تهران ممنوع شد