از حضور مهرانفر در «دینامیت» تا همکاری عطاران با امیر جعفری