تاج: اصلاً به این موضوع فکر نکرده‌ام که «کی روش» نباشد