ارسال فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی به وزارت اقتصاد‌