موافقت رئیس جمهور با تشکیل کارگروه رفع موانع تولیدکنندگان