بررسی موضوع مذاکره با آمریکا در کمیسیون امنیت ملی با حضور ظریف