نمی‌خواهیم سوئیس شویم ما را از افغانستان بدتر نکنید