آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هر نوع تجاوز احتمالی