عملکرددستگاه‌هادرزلزله کرمانشاه/ سرنوشت نامعلوم کمک صندوق توسعه