درخواست برای «ممنوع‌الخروج» کردن برخی مدیران بانک مرکزی