رتبه هشتم کنکور ریاضی: روزانه ۸ ساعت درس می‌خواندم