دادخواست سازمان های مردم نهاد ایرانی در سایت کاخ سفید: تحریم ها را لغو کنید