زن جوان پس از دیدن چهره واقعی مزاحم تلفنی شوکه شد!