پرداخت ارز مسافرتی یعنی هزینه سفر عده‌ای به خارج از کشور از بودجه عمومی