«محبت خداوند» برکسی واجب می شود که بخاطر خدا دیگران را دوست داشته باشد