نماینده مجلس: مدیران پیر برای شهر تهران راهکاری ندارند