جلسه مجلس درباره بازگشت کارگران افغانستانی به کشورشان