قاسمی: امکان گفتگو و تعامل با آمریکای کنونی وجود ندارد