پاسخ دادستان تهران به ادعا‌های وکیل مؤسسه ثامن‌الحجج