گزارش جدید از ماجرای فروش مزدا۳ / فقط ۲۷۰ خودرو برای ۲۱۲ هزار نفر به فروش گذاشته شد