اثر نوسانات نرخ ارز بر تورم/سقوط رشد اقتصادی به منفی ۲درصد