چرا ۷۰درصد تولید تعطیل شده در حالی که هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده؟