جهاتگیری: جنگ رسانه‌ای امید مردم را نشانه گرفته است