پسر ریگان: طرفداران ترامپ پوتین را به دموکرات‌ها ترجیح می‌دهند