بانک مرکزی نام ۵۰ نفر نخست خریداران سکه را اعلام کرد