چه کسی ۲۱۱ میلیون دلار و یورو را از بانک مرکزی گرفته؟