آقای بازیگر: هنوز امیدوارم بتوانم بیماری‌ام را شکست دهم