جزئیات سرقت مسلحانه دو دهه هفتادی از صرافی میدان فردوسی تهران