از گارد ریاست جمهوری و مربیان کره‌ای تا اقامت در کاخ سلطنتی