تهیه فهرست نرم‌افزارهای ممنوعه چینی و روسی توسط پنتاگون