کره از ما نفت نخرید، خرید از «سامسونگ» را ممنوع کنیم