خبر جهانگیری از واگذاری طرح‌های دولتی و نیرو‌های مسلح