جریمه ۴۵ هزار تومانی به ازای هر ۲۴ ساعت تردد خودروی فرسوده در تهران